Board of Directors

We have created alliances with recognized entities that contribute to improving quality of your life.

श्री. राजेंद्रजी महादेवराव आन्डे

अध्यक्ष


साई मिथिल एन्क्लेव्ह गिरीजा विहार, शेगाव-रहाटगाव रोड, अमरावती

7447743501

श्री. दिलीपराव आनंदराव लोखंडे

उपाध्यक्ष


मु. पोस्ट- अडगाव ता.- मोर्शी जिल्हा- अमरावती

7447743502

श्री. वामनराव भिमरावजी वासनकर

संचालक


मु. पोस्ट- ब्राम्हणवाडा थडी ता.- चांदूर बाजार जिल्हा- अमरावती

9422235354

श्री. रमेशराव शंकरराव मडघे

संचालक


मु. पोस्ट- माळवेशपुरा अचलपूर ता.-अचलपूर जिल्हा-अमरावती

9422157803

श्री. संजयराव रामदासपंत कुरळकर

संचालक


मु. पोस्ट- सावता चौक वलगाव ता. जिल्हा-अमरावती

9423126475

डॉ. श्री. अशोकराव विठ्ठलराव लांडे

संचालक


मु.- तिरुपती हॉस्पिटल, विठ्ठल मंदिर जवळ अंबागेटच्या आत अमरावती

9422155808

श्री. प्रमोदराव विनायकराव कोरडे

संचालक


मु. पोस्ट- करजगाव ता.- चांदूर बाजार जिल्हा- अमरावती

9422767456

श्री. मनोजराव उत्तमराव भेले

संचालक


मु.- अंबागेटच्या आत अमरावती

9370254677

श्री. केशवराव नथ्थुजी कांडलकर

संचालक


मु. पोस्ट- माळीपुरा मोर्शी ता.- मोर्शी जिल्हा- अमरावती

9970336803

श्री. वसंतराव मोतीरामजी क्षीरसागर

संचालक


मु. पोस्ट- माळीपुरा जुनी वस्ती, बडनेरा ता. जिल्हा- अमरावती

9421788676

डॉ. श्री. सुधाकरराव हिरालालजी डेहनकर

संचालक


मु. पोस्ट- व˗हा ता.- तिवसा जिल्हा- अमरावती

9423647360

श्री. हेमंत साहेबराव बेलोकर

संचालक


मु.- पंचवटी कॉलनी हर्षराज कॉलनी जवळ वि.म.वि. रोड अमरावती

9960488929

श्री. पुरुषोत्तम बाबारावजी अलोणे

संचालक


मु. पोस्ट- वणी बेलखेडा ता.- चांदूर बाजार जिल्हा- अमरावती

9890988138

श्री. रंगरावजी खुशालराव पोहणे

संचालक


मु. पोस्ट- बेलोरा ता.- चांदूर बाजार जिल्हा- अमरावती

9730773615

सौ. राजश्री राजेंद्र जढाळे

संचालिका


मु.- महेन्द्र कॉलनी वि. म. वि. कॉलेजच्या मागे अमरावती

9823099907

सौ. निलिमा दिलीपराव अडोकर

संचालिका


मु. पोस्ट- बालाजी नगर दर्यापूर ता.- दर्यापूर जिल्हा- अमरावती

7588084350

श्री. विठ्ठलराव गोविंदराव बकाले

तज्ञ संचालक


मु.- संजीवनी कॉलनी राठी नगर जवळ अमरावती

7212664093

अॅड. श्री. विजयराव बापूरावजी संगेकर

तज्ञ संचालक


मु.- दत्त मंदिर जवळ अंबागेटच्या आत अमरावती

9422155551